Om Stromma


Nätverket Hållbara restauranger
Strommas restaurangfartyg i Stockholm och Göteborg är med i nätverket Hållbara restauranger. Även restaurang Särimner på Birka, Bistro Kastellet i Vaxholm och Rederi AB Göta Kanal är stolta medlemmar. Våra krögare arbetar aktivt med fem fokusområden. Mat, miljö & klimat, reko, kommunikation och ekonomi. Ett stort fokus ligger på att varje restaurang öppet visar hur de arbetar med hållbarhet i sina verksamheter. Som ett led i detta serveras exempelvis endast KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe ombord, och aldrig fisk- och skaldjur som är rödmärkta i WWF:s Fiskguide. Läs mer om nätverket på hållbararestauranger.se

 

Fryshusets verksamhet Barn till ensamma mammor
Sommaren 2017 är vi stolta över att kunna erbjuda Fryshusets verksamhet Barn till ensamma mammor att följa med på utvalda upplevelser med båt i Stockholm city, skärgården och Mälaren. Barn till ensamma mammor anordnar regelbundna aktiviteter för mammor med barn i åldrarna 0–18 år. Vill du veta mer om verksamheten? Då kan du läsa mer på webbsidan Barn till ensamma mammor >>

 Världsnaturfonden WWF
Strömma stödjer Världsnaturfonden WWFs projekt "Rädda Östersjön" i deras arbete för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen och farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Läs mer om vårt samarbete på www.stromma.se/wwf

Läs mer om Östersjöprojektet på Världsnaturfondens hemsida

 

 Strömma i samarbete med WWF för att rädda tumlaren i Östersjön
Strömma har ett pågående projekt tillsammans med världsnaturfonden WWF för att rädda tumlaren i Östersjön. Här kan du läsa mer om tumlaren och projektet.


Miljö & Hållbarhet


Strömmas ambition är att miljö och hållbarhet ska genomsyra hela koncernen och dess verksamhet. Vi ska verka för att minska vår resursförbrukning och för att i så stor utsträckning som möjligt köpa och använda råvaror med bästa tänkbara miljöprestanda. Vi ska verka för att införa effektiva processer för att minska vår negativa miljöpåverkan och ständigt mäta och sträva efter att förbättra våra prestationer.

Exempel på Strömmas miljöarbete:

- Våra restaurangbåtar är nedlemmar i nätverket Hållbara restauranger
- Samarbete med Världsnaturfonden (läs mer under rubriken Välgörenhet)
- Vår inköpspolicy är att i så stor utsträckning som möjligt köpa närodlade och krav-märkta råvaror. Vi strävar också efter att följa WWF:s Röda fiskelista och alla våra räkor är MSC-märkta.
- Strömma köper enbart VattenEl från Vattenfall AB. Det innebär att all el vi använder i våra egna anläggningar är vattenkraftproducerad el.

Affärsetiska och konkurrensaspekter
Strömmakoncernen ska alltid respektera affärsetiska lagar och avtal på de marknader vi opererar. Vi är förpliktigade till en sund konkurrens och anser att vi då kan utvecklas på ett maximalt sätt för att kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna. Vi accepterar inte mutor eller andra betalningar som kan påverka beslut eller utpressning i någon form, varken som givare/initiativtagare eller mottagare. Inköp och försäljning ska skötas med största möjliga integritet. Därför ska varken Strömmakoncernen eller företagets medarbetare ge eller ta emot erbjudanden om gåvor, förmåner eller representation som betydligt kan påverka företagets eller kundens beslutsfattande.


Försäkringar:

Ansvarscertifikat Strömma Turism & Sjöfart AB 2017 (engelska) PDF

P & I Strömma Turism & Sjöfart AB 2018 PDF

Uppförandepolicy


STRÖMMA Turism & Sjöfart ABs målsättning är att vara en förstklassig leverantör av upplevelsetjänster. Strömma tror på ett ansvarsfullt socialt och etiskt beteende, och koncernen har ett ansvar gentemot de människor som arbetar för oss. Vår ambition är att bidra till ett hållbart samhälle och uppförandekoden ska ge vägledning för hur vi med utgångspunkt i våra värderingar framgångsrikt kan bygga långvariga relationer med våra kunder och med våra leverantörer.

Vår definition av hållbar utveckling är:
- ekonomisk hållbarhet och generering av vinster
- miljöhänsyn
- sociala och etiska aspekter
- leverans av högkvalitativa produkter och tjänster

Vi baserar vårt arbete på FN Global Compacts tio principer vilka ska vara vägledande för oss i vårt arbete att kunna bli ett förstklassigt hållbart företag. Koden gäller för alla medarbetare i Strömmakoncernen och alla andra som representerar företag inom Strömma, inklusive styrelseledamöter, självständiga entreprenörer och konsulter.

Vår uppförandekod innehåller följande aspekter:
- Lagar och regler
- Mänskliga rättigheter, mångfald och integritet
- Hälsa & Säkerhet på arbetsplatsen
- Miljö & hållbarhet
- Affärsetiska och konkurrensaspekter

Lagar och regler
Strömmakoncernen ska följa all lagstiftning på de marknader där vi marknadsför våra produkter och tjänster. Uppförandekoden ersätter inte lokal lagstiftning, och om någon del av innehållet skulle stå i konflikt med lokal lagstiftning är det lagstiftningen som gäller.

Mänskliga rättigheter, mångfald och integritet
Strömma strävar efter att rekrytera, kontinuerligt utveckla och behålla de mest begåvade personerna i en mångfald av yrkesgrupper. Alla medarbetare ska behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och ska ges samma möjligheter till att utveckla sig själva och sina karriärer. Utvärdering av personer för rekrytering, utbildning, utveckling eller befordran ska endast göras baserat på individens förmåga och potential att utföra jobbet och ska endast beakta faktorer som är relevanta för utförandet av det jobbet.

Strömma ska erbjuda en arbetsplats som stöder mångfald och står för en ömsesidig respekt mellan medarbetare. Diskriminering och trakasserier tolereras aldrig, vare sig de är grundade på en persons ras, kön, hudfärg, trosuppfattning, religion, nationella ursprung, medborgarskap, ålder, handikapp, civilstånd, sexuella läggning, eller någon annan faktor som är förbjuden enligt lag.

Hälsa & Säkerhet på arbetsplatsen
Strömma ska erbjuda en säker arbetsmiljö och ständig utveckling inom arbetssäkerhet ska prioriteras av koncernen. Detta ska gälla för alla aspekter på arbetsmiljö och samtliga anställda är ansvariga att upprätthålla en säker arbetsplats genom att följa gällande hälso- och säkerhetsregler och rutiner.