Kontakta oss

Avgångsplatser, öppettider & FAQ

Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Strömma Turism & Sjöfart AB (STS), och den som själv eller genom annan träffar avtal med STS enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTENS). Avtalet kan gälla resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang) för följande varumärken: Strömma Kanalbolaget, Stockholm Sightseeing, City Sightseeing, Open Top Tours, Cinderellabåtarna, Birka Vikingastaden, Strömma Skärgårdsbåtar samt Paddan Sightseeing. Vid hyra av fartyg gäller andra villkor, vänligen kontakta oss.

Ansvarig arrangör är Strömma Turism & Sjöfart AB, Svensksundsvägen 17, 111 49 Stockholm. Tel 08-1200 40 00. Org.nr. 

 5560515818. VATNO SE5560515818

Ladda ner och spara avtalet som pdf-fil >>


Avtal

Som arrangör ansvarar STS gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än STS. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för STS, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och GÄSTEN tydligt informeras om ändringen. STS reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel. Som arrangör är STS skyldiga att se till:

• Att GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
• Att information lämnas om hur betalning ska ske och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
• Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. STS ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till GÄSTEN utan STSs vetskap och som STS inte känt till eller borde känna till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).

I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med: Avgång – den tidpunkt då GÄSTEN reser från avgångsplatsen Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer och avslutar sin resa. Ombord – då gästen befinner sig på STS fartyg & bussar.

 

Bokning

Vi tar emot förbokningar via webb eller telefon via Strömmas Försäljningsavdelning fram till en timme innan avgång. Ospecificerade förbetalda biljetter med öppen avgångstid gäller i mån av plats och inlöses mot biljett vid respektive biljetterminal.

Vid förbokning per telefon via Strömmas försäljningsavdelning tillkommer en bokningsavgift à 100kr per bokning oavsett antal personer.

Bokningen gäller för såväl STS som för GÄSTEN så snart STS bekräftat bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalt överenskommen avgift för bokningen.

 

Bekräftelse

Vi bekräftar bokningarna via e-post, till uppgiven e-postadress.

 

Betalning 

 GÄSTEN skall betala för arrangemanget senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. STS har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift).

• Bokning av resa
För arrangemang som avser enbart resa debiteras bokningens värde med kort vid bokningstillfället online eller via Strömmas försäljningsavdelning. Bokningens värde ska enligt avtalat vara STS tillhanda kl. 24:00 samma dag som bokningstillfället.
• Bokning av paket
För arrangemang som avser paketerad resa debiteras bokningens värde med kort vid bokningstillfället online eller via Strömmas försäljningsavdelning. Bokningens värde ska enligt avtalat vara STS tillhanda kl. 24:00 samma dag som bokningstillfället.

STS skickar ingen betalningspåminnelse på obetald bokning. Bokningen avbokas om inte bokningen är STS tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har GÄSTEN betalat anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är STS tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om GÄSTEN inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.


Avbokningsregler gällande 1-9 personer

GÄSTEN kan avboka muntligen eller skriftligen till STS eller till det ställe, som tog emot bokningen. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som STS säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.

• För avbokning och ändring av beställd produkt en dag eller mindre före avgång behåller STS 100% av bokningens värde.
• Vid avbokning senast 24 timmar innan avresa återbetalas totala summan.


Avbokningsregler gällande 10 personer och fler

 GÄSTEN kan avboka muntligen eller skriftligen till STS eller till det ställe, som tog emot bokningen. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som STS säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.

• Vid avbokning 20 dagar eller mer återbetalas totala summan.

• Om avbokning sker 8-19 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift som motsvarar 50% av bokningens värde.

• Om avbokning sker 0-7 dagar före arrangemangsdagen utgår en avgift som motsvarar 100% av bokningens värde.

STSs ändringar och gästens rättigheter m.m 

STS får ändra villkoren för arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga tjänster. Inträffar kostnadsökningar för STS efter det att avtalet blivit bindande för parterna får STS höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresa och ska omgående meddelas GÄSTEN. Arrangemangets pris skall sänkas om STSs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och STS inte klarar av att erbjuda GÄSTEN andra likvärdiga tjänster har GÄSTEN rätt att frånträda avtalet. GÄSTEN har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. STS måste då betala tillbaka allt som betalats. Fel som uppstår under resan, ska GÄSTEN anmäla ombord så att STS får en chans att rätta till det. I annat fall bortfaller GÄSTENs rätt att påtala felet.

Eventuellt skadestånd, avseende sådana skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009) ersätts maximalt med belopp som anges i nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade. Det åligger GÄSTEN att i möjligaste mån begränsa skadan.

STSs eventuella skyldighet att betala skadestånd bortfaller om STS kan visa att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför STSs kontroll som STS inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder STS inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Gästens skyldigheter

För att boka/ingå avtal med STS måste GÄSTEN vara 18 år. GÄSTEN är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. STS har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i ombord. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar STS Gäst en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5000.


Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av STS eller Försäkringsgivaren av avbeställningsförsäkringen.

Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att STS har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla försäkringsvillkoren i avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. GÄSTEN kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

 

Eventuell tvist

GÄSTEN bör vända sig till STS med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och STS inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.


Krig, Naturkatastrofer, Strejker m.m.

Båda Parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av Parterna kunnat förutse eller påverka.